باشکوه ترین لحظه زندگی

باشکوه ترین لحظه زندگی
آواز سروش، گزیده ای از کتاب بی نظیر طریقت باطنی تالیف استاد سید رضا شاهمیری