توجه و مراقبت از اندامهای بدن Attention and care for the organs of the body

توجه و مراقبت از اندامهای بدن Attention and care for the organs of the body

بسم الله الرحمن الرحیم

In the name of Allah, the compassionate, the merciful

 

توجه و مراقبت از اندامهای بدن

Attention and care for the organs of the body

 

یکی از موارد مورد تاکید در ورزش ورزآرا، توجه و مراقبت از اندامهای بدن می باشد. اندامهای بدن انسان نیاز بسیار به نوازش، پرورش، توجه و مراقبت خاص دارد. اگر توجهی به آنها نشود ناخوش، ضعیف و بیمار میشوند. اندامهای بدن انسان مانند بچه های کوچک نیاز به توجه و نوازش دارند، اگر توجهی به آنها نشود قهر میکنند، افسرده و منزوی میشوند، واکنش شدید ازخود نشان داده، پرخاشگر میشوند، خود خوری میکنند و ضعیف و ناتوان میشوند، لذا هم بخود آسیب میزنند وهم به والدین. اما وقتی به آنها توجه شود آرام میشوند، رشد میکنند و از استعدادهای طبیعی خود بهرمند میشوند. به نوعی می توان گفت در ورزآرا هر عضو بدن مثل عضوی از اعضای ارکستر موسیقی ست که باید هماهنگ با هم و زیر نظر یک رهبرارکستر با مهارت (جسم و ذهن سالم) بنوازند تا نوای دلنشینی به گوش برسد وگرنه هر کدام ساز خود را میزنند که نه تنها دلنشین نیست بلکه سرسام آور خواهد بود.

One of the highlights in Varzara sport is paying attention and care for body organs. The organs of human body need a lot of fondling, nurturing, attention and special care. If they do not receive attention, they will become ailing, weak and sick. The limbs of the human body, like small children, need attention and caress. If they are ignored, they go into a sulk just like children and react violently, so they become depressed & isolated, aggressive & self-destructive, weak & powerless, thus they harm both themselves and their parents. But when they receive attention, they relax, grow, and enjoy their natural talents. In a nutshell, in Varzara each organ of the body is like a member of a musical orchestra who must play in harmony with a skilled orchestra leader (healthy body and mind), so that a pleasant melody can be heard. Otherwise, each one plays their own instrument separately which not only is not pleasing, but it also will be incoherent & displeasing.

 

علی ایحال شما چقدر به اندامهای خود توجه میکنید؟ آیا آنقدر که توجه تان به دیگران هست بخود توجه میکنید؟ تا چه اندازه بخود اهمیت میدهید؟ چقدر برای خودتان ارزش قائلید؟ آیا از اندامهایتان احوال پرسی میکنید؟ آیا ازآنها دل جویی میکنید؟ آیا برای آنها برنامه ریزی میکنید و برای توجه به آنها وقت مناسب تعیین میکنید؟ آیا آنها را به یک میهمانی شام، نهار، بستنی و نوشیدنی دعوت میکنید؟ آیا تا بحال با زندگی همنشین شده اید؟ آیا همسو با زندگی ورزش کرده اید؟ آیا خودتان را به یک ورزش در فضای مطلوب دعوت کرده اید؟ آیا خودتان را به یک هواخوری میهمان کرده اید؟ آیا تا بحال رابطه عشقی با خودتان داشته اید؟ آیا خودتان را به آغوش کشیده اید که بگوئید دوستت دارم؟

Anyway, how much attention do you pay to your body limbs? Do you pay attention to yourself as much as you pay to others? How much do you care for yourself? To what extent do you esteem yourself? Do you ever inquire after your limbs health? Do you soothe them? Do you plan & take time to look after them? Do you ever treat them to a dinner, a lunch, an ice-cream or a drink? Have you ever associated with life? Have you done sports in order to align yourself with life? Have you ever treated yourself to do sports in a desirable space? Have you treated yourself to an open-air recreation? Have you had a friendly relationship with yourself? Have you hugged yourself to say "I love you"?

 اینها آیتم هایی هستند که ورزندگان ورزآرا به آنها توجه خاص دارند و برای آنها اهمیت ویژه ای قائلند. لذا ورزندگان ورزآرا با توجه و دوست داشتن خود میتوانند اعضای خانواده و همنوعان خود و سایر موجودات را دوست داشته باشند و به وجود الهی همه موجودات جهان عشق بورزند.

These are the items that Varzara exercisers are particularly interested in and care about. Therefore, Varzara athletes through self-love and self-affection can love their family members, their fellow creatures and all other beings and adore the divine self of all beings in the world.

 

by His Excellency Seyyed Reza Shahmiri, the founder of Varzara Sport

Varzara sport Committee - Iran

جناب استاد سید رضا شاهمیری، بنیانگذار ورزش ورزآرا

کمیته ورزشی ورزآرا - ایران

 

Rafat

1399/1/25

thank you master