آدرس:

شعبه مرکز: شهریار، میدان جهاد، خیابان طباطبایی، روبروی تعاونیشاهد، کوچه باشگاه ورزشی ورزآرا، درب اول سمت چپ، باشگاه ورزشی ورزآرا

بانوان:   09107196426

آقایان:   09107193596

 

شعبه تهران: آقایان: آقای قهرمانی  09123889611  /    بانوان: خانم قهرمانی   09360727245 

شعبه کرج: آقایان: آقای صورتیان  09352419310  /    بانوان: خانم افروخته   09351838024   

شعبه شیراز:  خیابان پاسداران جنب پادگان امام حسین، باشگاه ورزشی فجر   آقایان: آقای صادق نیا   09173373318 /    بانوان: خانم نیکنام 09177149904   

شعبه جهرم:  باشگاه شهرداری جهرم    آقایان: آقای منصف  09177917760  /    بانوان: خانم ایمانیان   09173913317   

شعبه لارستان:  شهر جدید، اداره ورزش و جوانان، سالن کاراته    آقایان: آقای انصاری  09177815795 /    بانوان: خانم شیخ الاسلامی   09171835969   

شعبه اردبیل: آقای عوض ملکیان  09124226671

شعبه قزوین: آقای قادر رفعت   09213938445

شعبه قشم: آقای علی اکبر زمانی   09171817067

شعبه قم: آقای حسین منفرد   09126642563

شعبه کیش: خانم نازیتا نیکنام   09177149904

شعبه گیلان: آقای حسین ابراهیمی   09125777456

شعبه لرستان: آقای مجتبی صورتیان   09124677724

شعبه مازندران: خانم قهرمانی   09360727245 

شعبه هرمزگان: خانم فروغ شیخ الاسلامی   09171835969

شعبه اهواز: خانم تجلی   09126716864 

شعبه یزد: آقای عباس صادق نیا   09173373318

شعبه سمنان: آقای قادر رفعت   09213938445