آغاز فعالیت کمیته ورزآرا در فسا

آغاز فعالیت کمیته ورزآرا در فسا
با حکم آقای محسن راستی رئیس محترم هیأت ورزش های همگانی شهرستان فسا، آقای کاظم آذرنیا مسئول کمیته ورزآرا فسا گردید.