http://varzara.ir/picture/post/121212.png1398/8/4

اهداف ورزآرا

مهمترین اهداف ورزش ورزآرا عبارتند از : جهت دادن به فعالیت ها و تعادل بین جسم و ذهن، همسویی با زندگی، توجه به ظرفیت ها، تداوم، همه جانبه بودن، همسویی با مذهب، ... ,...