26مرداد

1- پیام های بنیان گذار ورزش ورزآرا – استاد سیّد رضا شاهمیری Aphorisms by master Seyyed Reza Shahmiri, the founder of Varzara Sport


1- هر كس الگوئي دارد، ما هم اهل بيت (ع) را داريم.

1 - Everyone has a role model; thus, we have Ahlul-bayt (AS) (family members of holy prophet Mohammed).

2- طريقت و حقيقت در بطن شريعت نهفته است.

2 – Spiritual Path and Truth are concealed inside the Islamic Law.

3- دين، پايه و اساس قراردادهاي اجتماعي ست.

3 – Religion is the foundation of social contracts.